Automatiseringsfaget

Som automatikar arbeider du i bedrifter som bygger, reparerar og vedlikeheld automatiske prosessystem og maskiner. Du kan f.eks. jobbe i møbelindustri, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, olje- og prosessindustri.

En automatikar driftar, vedlikeheld og monterar automatiserte system. Dette er ofte systemer som er i drift. Kunnskap om drift og sikkerheit, samtidig som effektiv og riktig feilsøking, er derfor viktige oppgåver.

Faget er tverrfagleg, og det er derfor viktig at du har god helheitsforståing for prosessar og automatiseringssystem. Å kunne forstå samannhengen frå idé til ferdig produkt samt nøyaktigheit er ein viktig eigenskap for ein god automatiker.

Moglege vegar til fagbrev som automatikar:

vg1 vg2 vg3 lærling
Elektro og datateknologi Automatisering Automatisering 1,5 år
Teknologi- og industrifag X automatisering Automatisering 1,5 år

X = kryssløp til vg2 automatisering

Moglegheita for å få lærekontrakt utan «riktig» skulegang er der også. Ver då oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og fleire eksamenar før fagprøva.